main-bg

Members of CEC

Betim Gjoshi- Anëtar i KQZ-së

U lind më 16.09.1981 në Sankoc të Drenasit. Shkollën fillore dhe Gjimnazin e

Përgjithshëm e mbaroi në vendlindje. Ka mbaruar Fakultetin Juridik në vitin 2003,

ndërkaq ka vijuar studimet në drejtimin Juridiko-Ndërkombëtar në Universitetin e

Prishtinës. Gjatë vitit 2004-2005, ka ndjekur specializimin në Akademia Diplomatike

Shqiptare në Degën Diplomaci dhe Praktikë Diplomatike.

Shtator/ 2002-Qendra Juridike e Kosovës , Certifikatë kualifikimi: E drejta civile Program klinik-praktik.

Shkurt/ 2002- Qendra Juridike e Kosovës-Certifikatë kualifikimi: E drejta mbi

administratën publike- Program klinik-praktik

Shkurt/ 2003- Qendra Juridike e Kosovës- Certifikatë kualifikimi: E drejta penale

publike- Program klinik-praktik.

Eksperienca në punë: Ka punuar gazetar. Kurse, gjatë vitit 2005-2007 Administrator i

Company B&B. Gjatë vitit 2002/05 Zëdhënës i Ministrisë së Shërbimeve Publike. Gjatë

periudhës shtator 2007- janar 2008 ka qenë trajner i KKZ-ve. Ka trajnuar anëtarët e

vendvotimeve dhe stafin e angazhuar në zgjedhje, ka mbikëqyr mbarëvajtjen e procesit të

votimit.

Gjuhët:

shqip

anglisht

Telefon: 044/50 70 25

email: betim_gjoshi@hotmail.com