main-bg

Anëtaret e KQZ-së

Bajram Ljatifi

Bajram Ljatifi

Anëtar i KQZ-së/ Vakat

U lind më 28.09.1959 në fshatin Nebergoshte të Prizrenit. Ka mbaruar Fakultetin Juridik.

Ka punuar në detyrën e Sekretarit në NSH “Filigran” në Prizren. Pastaj ka punuar

profesor i lëndëve juridike në Shkollën e Mesme “Ymer Prizreni”në Prizren. Është anëtar

i Komisionit Statutor në KK të Prizrenit, anëtar i Komisionit Kushtetues të Kosovës dhe

Këshilltar i Ministrit të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë.

Fletë gjuhën boshnjake dhe shqipe.

E-mail: bajram.ljatifi@ks-gov.net; Ljatifi_1@hotmail.com;

Tel: 038 517-555