main-bg

E drejta për te Votuar

Çdo person ka të drejtë për të votuar në zgjedhje në përputhje me ligjin mbi zgjedhjet nëse i ka mbushur tetëmbëdhjetë (18) vjet në ditën kur mbahen zgjedhjet dhe  është i regjistruar si qytetar i Kosovës në Regjistrin Qendror Civil.

Çdo person me të drejtë vote ka të drejtë të votojë në Kosovë në ditën e zgjedhjeve dhe në zonën zgjedhore ku ai apo ajo është i regjistruar, me kusht që emri i tij apo saj paraqitet në Regjistrin Qendror Civil ose është regjistruar si qytetar i Kosovës në një datë të caktuar nga KQZ-ja.