main-bg

Edukimi i Votuesve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes Planit të vet Strategjik 2015-2018 u zotua të zgjeroj përdorimin e teknologjisë informative për qëllime edukative dhe informuese për të ofruar mundësi inovative të mësimnxënjes lidhur me proceset zgjedhore.

Në funksion të kësaj Komisioni  Qendror i Zgjedhjeve ofron këto dy mundësi: E-mësimin dhe loja interaktive Aktivomania  

E-mësimi  është mundësi e re që ju mundëson që online dhe përmes kompjuterit tuaj  ta ndiqni kursin për të mësuar procedurat e organizimit të zgjedhjeve dhe detyrat e ndryshme të  personelit zgjedhor para dhe gjatë Ditës së Zgjedhjeve.

Për tu kyçur dhe ndjekur kursin ju duhet t’i qaseni vegzës në vijim: http://elearning.kqz-ks.org/login/index.php

Klikon emrin e kursit: Zgjedhjet Lokale 2017

Në kyçje ju duhet të përdorni kredencialet në vijim:

a) Emri i Përdoruesit është: test

b) Fjalëkalimi është: Testtest*

Vërejtje: Ky kurs nuk i zëvendëson sesionet obligative të trajnimin te organizuara nga KQZ për stafin e Qendrave te Votimit dhe stafin e Vendvotimeve.

Aktivomania është një lojë interaktive online e cila ju mundëson t’i mësoni proceset kryesore zgjedhore nga këndvështrime të akterëve të ndryshëm në proces zgjedhor.

Për tu kyçur dhe për ta luajtur lojen,  ju duhet t’i qaseni linkut në vijim: http://aktivomania.org/

Ne kyçje ju duhet të përdorni kredencialet përmes Facebook ose email adresës