main-bg

Sqarim lidhur me procedurën e konfirmimit dhe refuzimit të Votave me Kusht dhe Votat përmes Postës në rivotimin për Kryetar të Komunës së Istogut

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dëshiron të sqarojë të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës lidhur me numrin e Votave me Kusht; Votave të Personave me Nevoja të Veçanta dhe Votave përmes Postës nga rivotimi për Kryetar të Komunës së Istogut. 


Në rivotimin për Kryetar të Komunës së Istogut kanë qenë 481 Vota me Kusht dhe Vota të Personave me Nevoja të Veçanta (VPNV) dhe 24 vota të cilat kanë ardhur përmes Postës.


Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultatave, pas përfundimit të procedurave të konfirmimit, jo të gjitha këto vota kanë përmbushur kriteret ligjore për tu numëruar. Pas përfundimit të kësaj procedure, në QNR, është vërtetuar se nga nga numri i përgjithshëm (481) i Votave me Kusht dhe Votave të Personave me Nevoja të Veçanta që i plotësojnë kriteret ligjore janë 309 të tilla, ndërsa 172 vota janë refuzuar. Kurse, nga numri i përgjithshëm (24) i Votave përmes Postës, pas procedurave është konfirmuar se të gjitha i plotësojnë kriteret ligjore. Dhe si përfundim kemi pasur:

NUMRI I VOTAVE ME KUSHT DHE VPNV

309

NUMRI I VOTAVE PËRMES POSTËS

24

Totali:

333

NUMRI I VOTAVE ME KUSHT DHE VPNV TË REFUZUARA

172Gjatë konfirmimit të Votave me Kusht dhe VPNV-ve, në Qendrën e Numërimit dhe Rezultatave janë refuzuar 172 zarfe me fletëvotime. Arsyet se përse janë refuzuar këto vota dhe nuk janë numëruar – kanë të bëjnë me mosplotësim të kritereve ligjore, si në vijim:

·  Në 108 raste votuesit nuk kanë qenë në Listën Përfundimtare të Votuesve;

·  Në 61 raste votuesit nuk kanë qenë nga komuna e Istogut, por nga komuna të tjera; 

·  Në 2 raste votuesit nuka kanë qenë të regjistruar si votues të kategorisë së Nevojave të Veçanta; dhe

·  Në 1 rast është vërtetuar se votuesi ka votuar edhe në Vendvotimin e rregullt.

Me qëllim të sigurimit të një procesi transparent dhe të besueshëm para qytetarëve të Republikës së Kosovës, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka numëruar fletëvotimet e konfirmuara të këtyre kategorive në prezencë të mediave, vëzhguesve të subjekteve politike dhe të shoqërisë civile.