main-bg

Ligjet

  • Ligji Nr. 03/L-073 Për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

    Shkarko
  • Ligji nr. 03l-256 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03l-073 për zgjedhjet e përgjithshme në Republikën e Kosovës

    Shkarko
  • Ligji Nr. 03/L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës

    Shkarko