main-bg

Raporti financiar i Fushatës Zgjedhore

Duke u bazuar në nenin  40.1  të Ligjit mbi Zgjedhjet e Përgjithshme, nenin 16.3 të Ligjit  për zgjedhjet lokale, nenin 4 të Rregullës Zgjedhore nr 12/2013, Zyra për Regjistrimin e Partive Politike (ZRPPC) Ju njofton se të gjitha Subjektet Politike të Certifikuara duhet të dorëzojnë Raportet e Deklarimit Financiar të Fushatës,  jo më vonë se dyzet e pesë (45) ditë kalendarike pas ditës së zgjedhjeve.

Afati i fundit për dorëzimin e Raportit është me datë: 06.12.2017.

Dorëzimi me vonesë do të sanksionohet në pajtueshmëri me legjislacionin ne fuqi.

Kliko këtu për të shkarkuar formularin 

Forma e shkurtuar e publikimit të fushatës zgjedhore