main-bg

Regjistrimi i Partive Politike

Dokumentacioni i aplikimit për regjistrim:


Dokumentet të cilat duhet t’i bashkangjiten aplikimit:

  • Statutin e partisë
  • Programin e partisë
  • Shenja e partisë 
  • Deklarata e fundit financiare e partisë
  • Deklarata e përkatësis etnike të themeluesit të iniciativës politike 
  • Taksën e pakthyeshme për regjistrim prej pesëqind  (500) euro (fatura mirret në Zyre). 

Partitë Politike të regjistruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, brenda afateve ligjore duhet të sjellin: