main-bg

Rregullorja e Punës

Rregullorja për punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve (më tej “KQZ”) është akt i brendshëm i cili përcakton: thirrjen e mbledhjeve të KQZ-së, kuorumin për punë dhe vendosje të KQZ-së, mbajtjen e mbledhjeve të KQZ-së, procedurat e marrjes së vendimeve, transparencën e punës së KQZ-së, konfliktin e interesave, gjuhët që do të përdoren në punën e KQZ-së, përgatitjen e mbledhjeve të KQZ-së, rregullimin e marrjes së shënimeve në mbledhje, themelimin e këshillave të KQZ-së dhe raportet e tyre me KQZ-në si dhe çështje tjera me interes për punën e KQZ-së dhe Këshillave.

  • Rregullorja e Punës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve

    Shkarko