main-bg

Članovi CIK-a

Bajram Ljatifi- Član CIK-a

Bajram Ljatifi, je roden  28.09.1959 u selu  Nebergošte, Pizren. Završio je Pravni

Fakultet. Radio je kao Sekretar u DP “Filigran” u Prizren. Nakon toga je radio kao

profesor pravnih predmeta u Srednjoj školi “Ymer Prizreni” u  Prizren. Clan je Statutarne

Komisije SO Prizren, clan Ustavne Komisije Kosova i Savetnik Ministra, Ministatarstva

za  Sredinu i Prostorno Planiranja.  

Govori 

1.Bošnjacki 

2.Albanski  

E-mail:  ljatifi_1@hotmail.com