main-bg

Često postavljana pitanja - Lokalni Izbori Republike Kosovo 2017 Često postavljana pitanja

Vanredni izbori za Skupštinu Kosova

Lokalni Izbori Republike Kosovo 2017


Cesto postavljana pitanja


1.  Ko može da glasa?

-  Pravo glasa na izborima 22. oktobra ima svako lice koje je napunilo 18 godina na dan izbora ili pre toga i ispunjava jedan od sledecih uslova: 1) da je državljanin Kosova upisan u knjigu državljana Kosova, 2) da živi u inostranstvu od dana 01.01.1998. god. ili posle tog datuma, 3) da je stekao status izbeglice na dan 01.01.1995 god. ili posle tog datuma i da sada ima pravo na upis u knjigu državljana Kosova kao državljanin Kosova. Sa druge strane, u lica koja nemaju pravo glasa spadaju 1) kojima je izrecena kazna zatvora pred Medunarodnim krivicnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, 2) lica optužena pred Tribunalom, a koja se nisu pojavila pred sudom i 3) lica koja su sudskom odlukom proglašena umno nesposobnim. 


2.  Koje se licne isprave mogu koristiti za glasanje?

-  Važeca licna karta Kosova, 2) važeci pasoš Kosova, 3) važeca putna isprava, 4) važeca vozacka dozvola Kosova, 5) važeci karton interno raseljenog lica (IRL) ili 6) važeci izbeglicki karton (clan 90. kosovskog Zakona o opštim izborima). Biraci koji na dan izobora poseduju jedan od ovih dokumenta utvrdenih u clanu 90 Zakona o Opštim Izborima uprkos isteka roka dokumenta UNMIK-a, ali koji treba da je registrovan u Birackum Spisku.


3.  Gde se nalazi moj biracki centar?

-  Biracki centar u koji ste upisani možete da pronadete unosom broja svoje licne karte na sledecoj internet stranici: http://eomp.kqz-ks.org/VCChangeRequests/Index.


4.  Kada ce biracki spisak biti objavljen i gde?

-  Biracki spisak ce biti objavljen 21.Septembra 2017. god. na internet stranici CIK-a (www.kqz-ks.org)i bice objavljeni u Kancelariji Opštinske Izborne Komisije.


5.  Kada ce spisak kandidata biti objavljen i gde mogu da ga pronadem?

-  Lista  kandidata za skupštinu opštinu i predsednika/predsednicu opštine objavljuje se 31. Avgusta 2017 i istu možete naci na web stranici CIK-a (www.kqz-ks.org).


6.  Zašto je broj biraca veci od od broja stanovništva prema reziltatima registracije stanovništva Kosova.

-  Biracki Spisak i registracija su razliciti. Popis obuhvata samo stanovnike na Kosovu u vreme registracije, što ne ukljucuje gradane koji žive u inostranstvu (dijaspora Kosova).Biracki Spisak ,  s druge strane, ukljucuje gradane Kosova koji žive na Kosovu i u inostranstvu i koji imaju pravo glasa. Za vašu informaciju, na Vanrednim izborima 11. juna za Skupštinu Kosova bilo je 1.888.059 registrovanih biraca.


7.  Kada ce poceti izborna kampanja i koliko ce trajati?

-  Zvanicna izborna kampanja pocinje 21.09.2017. god. i traje 30 dana. Izborna tišina pocinje 21.10.2017. god. i tada nije dozvoljena nikakva aktivnost u izbornoj kampanji.


8.  Gde mogu da pronadem javni informativni materijal CIK?

-  Celokupan materijal za informisanje biraca može da se pronade na internet stranici CIK-a (www.kqz-ks.org)  i društvenim mrežama CIK-a

·  Facebook-Centralna Izborna Komisija

·  Twiter-KQZKosova

·  Zoutube-KQZKosova

-  Javne informacije ce biti podeljene i preko televizija, radija, novina online portale za vesti.


9.  Kako mogu da se ukljucim u izbore?

-  Postoje razliciti nacini na koje možete da se ukljucite u ove izbore. Pored glasanja, možete takode da prijavite svaku povredu na koju naidete ili ciji ste svedok i to Izbornom panelu za žalbe i predstavke (IPŽP). Takode, možete da dobijete akreditaciju da posmatrate izbore pridruživanjem lokalni posmatrackim grupama politickih subjekata ili organizacija civilnog društva, kao i radu izbornih službenika bilo tako što ce Vas neposredno angažovati Centralna izborna komisija ili tako što ce Vas politicki subjekti i neke organizacije civilnog društva nominovati za clana birackog odbora.


10.  Ko može da posmatra izbore?

-  Potvrdeni politicki subjekti, domace i strane nevladine organizacije (NVO) i mediji mogu da dobiju akreditaciju i posmatraju izbore. Ako ste zainteresovani da posmatrate izbore, morate da se pridružite jednom od tih subjekata da biste ispunjavali uslove.

a.  Šta moram da uradim da bi dobio akreditaciju da posmatram izbore?

·  Vi možete da posmatrate izbore pridruživanjem posmatrackim misijama organizacija civilnog društva ili politickog subjekta prema vašem izboru.Ako ste posmatrac potvrdenog politickog subjekta ili domace ili strane nevladine organizacije, vaš subjekat bi trebalo da popuni Obrazac za akreditovanje posmatraca i da traženi spisak popuni podacima za svakog posmatraca. Pored toga, vVaš subjekat bi trebalo da dostavi Izjavu posmatraca, koju mora da potpiše svaki posmatrac. Ne možete da posmatrate izbore ako ste 1) kandidat na istim izborima, 2) pripadnik policije, 3) pripadnik vojske ili 3) pripadnik kosovske obaveštajne službe. 

b.  Koje su uloge posmatraca?

·  Posmatraci moraju da budu neutralni i ne smeju da se mešaju niti da na bilo koji nacin uticu na izborni proces.


11.  Koje su kategorije obuhvacene medu biracima sa posebnim potrebama?

-  Kategorija biraca sa posebnim potrebama obuhvata lica koja ne mogu da napuštaju svoj dom, lica u bolnicama i zatvorima ili druge slucajeve u kojima lica ne mogu da napuste svoj dom i ne mogu da izadu da glasaju zbog sigurnosnih razloga.


12.  Kako mogu da glasam ako sam birac sa posebnim potrebama?

-  CIK ce rasporediti mobilne timove koji omogucavaju glasanje za birace sa posebnim potrebama, a koji zbog invaliditeta, zdravstvenog stanja ili iz drugih razloga ne mogu da napuste svoj dom. Možete da se prijavite za takvu uslugu popunjavanjem ovog obrasca, a koji se zatim dostavlja u prostorije opštinske izborne komisije, zajedno sa kopijom licne karte i dijagnozom ili dokumentacijom kojom se dokazuje potreba za takvom uslugom. Dokumentaciju može da dostavi clan Vaše porodice, koji takode mora da poseduje kopiju svoje licne karte, izmedu 23.avgusta i 7. oktobara 2017. god.


13.  Kada mogu da glasam?

-  Na dan izbora, možete da glasate izmedu 07.00 i 19.00 casova. Biracki centri se zatvaraju u 19.00 casova, kadapocinje prebrojavanje glasova.


14.  Kako da popunim glasacki listic?

-  Na opštinskim izborima glasaci dobijaju po dva glasacka listica-jedan za skupštinu opštine i drugi za predsednika/predsednicu opštine. Kada dobijete glasacki listic na dan izbora, prvo se obezbedite da je glasacki listic sa pecatom, jer samo zapecaceni glasacki listici su važeci.

U glasackim listicima za skupštinu opštine, koji ima plavi okvir, nalaze se politicki subjekti sa leve strane i brojevi kandidata sa desne strane. Vi treba da izaberete samo jedan politicki subjekat sa leve strane i 1 samo jednog kandidata sa desne  strane. U svakoj kabini za glasanje , nalazi se lista sa kandidatima , radi vašeg informisanja.

U glasackim listicima za predsednika/predsednicu, koji ima žuti okvir , vi cete imati listu kandidata koji ce se takmiciti za predsednika/predsednicu vaše opštine, i vi treba da izaberete  samo jednog kandidata/kandidatkinju, oznacavajuci deo pre njihovog imena.

Svaki drugi nacin popunjavanja glasackih listica može rezultirati da vaš glasacki listic bude nevažeci.  Ovi nacini obuhvacaju :

·  Oznacavanje više od jednog politickog subjekta sa leve strane,

·  Oznacavanje politickog subjekta sa leve strane i 5 kandidata sa desne strane

·  Oznacavanje glasackog listica na nacin koji vašim oznacavanjem se pokriva više od jednog politickog subjekta ili više od jednog kvadratica za kandidata.

·  Svaka druga oznaka na glasackom listic´u, osim oznacavanja ponudenih opcija, kao što je upisivanje broja kandidata nakon naziva politickog subjekta.


15.  Kako se glasovi prebrojavaju?

-  Glasovi koji su dati u birackom mestu prebrojavaju se na birackom mestu, nakon zatvaranja birackog centra. Glasove prebrojavaju službenici birackog mesta, pod nadzorom izbornih posmatraca. Prvo se prebrojavaju glasovi za politicki subjekat, a zatim se prebrojavaju glasovi za kandidate. Rezultati se unose u Obrazac za Usaglašavanje Rezultata (OUR) i Obrazac rezultata za kandidate (ORK), a zatim se elektronskim putem objavljuju preko internet stranice CIK-a da bi se pripremili preliminarni rezultati.Uslovni glasacki listici, glasacki listici van Kosova i glasacki listici osoba sa posebnim potrebama i okolnostima prebrojavaju se kasnije u Centar za Prebrojavanje i Rezultate (CPR). 


16.  Kada i kako mogu da vidim preliminarne rezultate?

-  Preliminarni rezultati mogu da se vide na internet stranici CIK-a nekoliko casova nakon zatvaranja birackih centara. Rezultati se sakupljaju prikupljanjem podataka iz Obrasca za Usaglašavanje Rezultata iz svakog birackog mesta i dostavljanjem na elektronski nacin u bazi podataka za Preliminarne rezultate CIK-a. Ovi preliminarni rezultati ne obuhvataju glasove za kandidate, uslovne glasove, glasove van Kosova i glasove biraca sa posebnim potrebama, a koji se prebrojavaju kasnije u Centru za prebrojavanje i rezultate. 


17.  Da li mogu da prijavim povrede izbornih  pravila? Ako mogu, na koji nacin?

-  Vi možete prijaviti prekršaje pozivom besplatno na br. 0 800 55 555. Vaš izveštaj je oznacen, a zatim u zavisnosti od kršenja, CIK je koordiniran sa osobljem na terenu da preduzme potrebne akcije.


18.   Ko može da podnese pritužbu Izbornom panelu za žalbe i predstavke i na koji nacin?

Svaki gradanin sa pravom glasa, predstavnik politickog subjekta, clan birackog odbora i lokalni posmatrac ima pravo da podnese pritužbu. 1) Pritužbu mora da podnese lice koje ima pravo da podnosi pritužbe, 2) pritužba mora da se podnese u predvidenom roku, 3) pritužba mora da se podnese u pisanom obliku popunjavanjem obrasca IPŽP, a koji može da se dobije od Sekretarijata IPŽP, preko internet stranice IPŽP, kao i u svakom birackom centru, 4) pritužba mora da upucuje na konkretnu povredu Zakona o opštim izborima, Zakona o lokalnim izborima i uredbe CIK, i 5) pritužbu mora da potpiše lice koje je podnosi. 


19.  Šta se dešava sa licem koje izvrši povredu izbora?

-  Izborne povrede su kažnjive zakonom, a kazne zavise od vrste povrede, od novcanih kazni do kazni zatvora. U daljem tekstu navedene su neke od kazni za izborne aktivnosti koje krše Krivicni zakon Kosova:

Vrsta povrede

Kazna

Zaustavljanje ili sprecavanje lica da se kandiduje na izborima

Kazna zatvora u trajanju do 1 godine. Ako se tom prilikom upotrebi fizicka sila, kazna može da se poveca na kaznu zatvora u trajanju do 3 godine.

Prisiljavanje kandidata da povuce svoju kandidaturu

Kazna zatvora u trajanju do 1 godine. Ako se tom prilikom upotrebi fizicka sila, kazna može da se poveca na kaznu zatvora u trajanju do 3 godine.

Sprecavanje kandidata da sprovodi svoje aktivnosti u kampanji

Kazna zatvora u trajanju do 1 godine. Ako se tom prilikom upotrebi fizicka sila, kazna može da se poveca na kaznu zatvora u trajanju do 3 godine.

Sprecavanje biraca da glasa ili vršenje uticaja na njegov izbor

Kazna zatvora u trajanju do 1 godine. Ako se tom prilikom upotrebi fizicka sila, kazna može da se poveca na kaznu zatvora u trajanju do 5 godina.

Zloupotreba službenog položaja na izborima

Kazna zatvora u trajanju od 2 do 5 godina.

Uzimanje ili primanje mita u vezi sa glasanjem

Kazna zatvora izmedu 1 i 5 godina.

Posredovanje u podmicivanju u vezi sa glasanjem

Kazna zatvora izmedu 1 i 5 godina.

Glasanje ili pokušaj glasanja 1) u ime drugog lica, 2) više od jednom i/ili 3) korišcenje više od jednog glasackog listica.

Kazna zatvora izmedu 6 meseci i 3 godine.

Nezakonito sprecavanje ili zaustavljanje procesa glasanja

Kazna zatvora izmedu 1 i 2 godine. Ako se tom prilikom upotrebi fizicka sila, kazna može da se poveca na kaznu zatvora u trajanju do 3 godine.

Kršenje tajnosti glasanja

Kazna zatvora u trajanju do 6 meseci. Ako se tom prilikom upotrebi fizicka sila, kazna može da se poveca na kaznu zatvora u trajanju do 1 godine.

Krivotvorenje rezultata

Kazna zatvora izmedu 1 i 3 godine.

Oštecivanje glasackih dokumenata

Kazna zatvora izmedu 1 i 3 godine.