main-bg

Osnivanje i Organizacija

Centralna Izborna Komisija (CIK) je osnovana u skladu sa clanom 139 Ustava Kosova kao stalni i nezavisni organ za organizovanje i sprovodenje izbora na Kosovu.Uloga CIK-a je da reguliše izborni proces usvajanjem Izbornih Ptavila i nadzorom izbornog procesa u svim aspektima radi obezbedenja postizanja medunarodnih standarda.

CIK se sastoiodjedanaest (11) clanova: Predsenika i deset (10) ostalihclanova. PredsednikaimenujePredsednik Republike Kosova koji se bira izredovasudijaVrhovnogSuda. Mandat Predsednika CIK-a je sedam (7) godina, pocevšioddanaimenovanjaodstranePredsednika Kosova. Funkcionalnostvršenjadužnosticlana CIK-a se odredujezakonom i pravilnikomzavršenje mandata. Ostalihdeset (10) clanova CIK-a suimenovani na osnovurezultataimenovanjašest (6) najvecihparlamentarnihgrupaSkupštine Kosova i cetiri (4) clanova koji predstavljajumanjinskezajednice na Kosovu. 

Clanovi CIK-a:

 1. Valdete Daka – Predsednik CIK-a
 2. Betim Gjoshi (predstavnik PDK-së) – clan
 3. Ilir Gashi (predstavnik PDK-së) – clan
 4. Sami Hamiti (predstavnik LDK-a) – clan
 5. Adnan Rrustemi (predstavnik VETËVENDOSJE ) - clan  
 6. Binak Vishaj (predstavnik AAK-a) - clan
 7. Eshref Vishi (predstavnik NISMA-a) – clan
 8. Bajram Ljatifi (predstavnik VAKAT-a) – clan
 9. Ercan Spat (predstavnik KDTP-a) – clan
 10. Nenad Rikalo (predstavnik SLS-a) – clan
 11. Ergit Qeli (predstavnik PLE) - clan

Odbori CIK-a

CIK ima cetiristalnaOdbora:
 • KadrovskiOdbor;
 • OdborzaBudžet i Nabavku;
 • Odborza Procedure;
 • OdborzaIzborneOperacije

UlogaovihOdbora je rešavanjeodredenihpitanja i usvajanjepreporuka, izveštaja, sugestija i mišljenja CIK-u.Odbori se sastojeod pet (5) clanovaizredova CIK-a.

 • Kadrovski Odbor: Kadrovskiodbormonitorišekadrovskapitanja SCIK-a, razmatra i predlažeorganogram i opisradnihzadataka.
 • Odbor za Budžet i Nabavku: Priprema i predlažegodišnjibudžet CIK-a, razmatrastanjepostojecegbudžeta, razmatrapredlogezanabavkuizbudžeta CIK-a, sastavljaizveštaje CIK-a koji se odnose na budžet.
 • Odbor za Procedure: Ovajodborpripremaizborne procedure neophodneza dalje odvijanjeizbora prema opisuizodgovarajucegzakonodavstvakao i procedura zaisplatuputnihtroškova i troškovareperzentacije, troškovasredstava CIK-a kakoodstraneclanova CIK-a tako i osoblja SCIK-a kaoštosu telefoni (fiksni i mobilni), tehnicke aparature i vozila.
 • Odbor za Izborne Operacije: Odborpružapodršku SCIK-u u pripremi i daljemrazvojuizborazaSkupštinu Kosova i SkupštinuOpština Kosova. OdborzaIzborneOperacije se angažuje u sastavlajnju i sprovodenjuIzbornogOperativnog Plana, usvojenogodstrane CIK-a. Odbor je u tesnojmedusobnojvezi sa CIK-om i SCIK-om a posebnokada je rec o pitanjima koja su u vezi sa pripremamaizbora. Odbor (nakonrazmatranja i u skladu sa savetimaiz SCIK-a), predlaže CIK-u izmenevremenskihokvira i podelukakofinansijskihsredstava tako i podeluljudskihresurasa koje su u vezi sa razlicitimaktivnostimaprethodnousvojenihIzbornimOperativnimPlanomodstrane CIK-a. CIK cesvapitanja koja se ticuosoblja, budžeta, nabavke i ostalaproceduralnapitanja koja su u vezi sa izbornimoperacijama, prosleditiodgovarajucimodborima na dalje razmatranje