main-bg

Posmatranje Izbora

Obaveštavamo vas da su Lokalni Izbori u Republici Kosovo Održati : Oktobar 22, 2017

Obaveštenje za aplikaciju za Akreditaciju Posmatraca


Obaveštavamo Vas da svi certifikovani politicki subjekti, nevladine organizacije i vladine i medu-vladine organizacije, medunarodne organizacije specijalizovane i ukljucene u izbore i zaštiti ljudskih prava, medijskim kuc´ama i predstavnicima stranih zemalja, mogu poslati Kancelariji za KRPPA zahtev za akreditaciju za lokalne izbore na Kosovu.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditaciju pojedinaca u ime organizacije ne kasnije od trideset (30) dana prije dana izbora, odnosno do 21.09.2017.


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditaciju posmatraca organizacija je dvadeset pet (25) dana prije dana izbora, odnosno do 26.09.2017


Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za akreditaciju organizacija za posmatranje izbornog dana je dvadeset (20) dana prije dana izbora, odnosno do 02.10.2017


Medije

Krajnji rok za podnošenje zahteva za medijske akreditacije je  petnaest (15) dana prije odrzanja izbora, odnosno do 06.10.2017


Obrasce možete preuzeti u Kancelariji za registraciju i potvrdivanje politickih partija ili na web-stranici CIK-a: www.kqz-ks.org. 


Kako bi se akreditovali neophodno je popuniti sledecu dokumenatciju:

Ovaj obrazac treba da se popuni od strane ovlašcenog predstavnika. Obrazac treba popuniti rucno i kapitalnim slovima .

Ovaj obrazac se popunjava elektronskim putem od strane ovlašc´enog predstavnika. Kopija popunjena u elektronskoj formi (nepotpisana) treba da se  dostavi na CD-u. Isti spisak posmatraca dostavlja se i u štampanom obliku, potpisan od strane ovlašc´enog predstavnika.

Ova Izjava se popunjava rucno.


Za medijske kuc´e treba popuniti sledec´u dokumentaciju:

Ovaj obrazac treba da se popuni od strane ovlašcenog predstavnika. Obrazac treba popuniti rucno i kapitalnim slovima .

Ovaj obrazac se popunjava elektronskim putem od strane ovlašc´enog predstavnika. Kopija popunjena u elektronskoj formi (nepotpisana) treba da se  dostavi na CD-u. Isti spisak posmatraca dostavlja se i u štampanom obliku, potpisan od strane ovlašc´enog predstavnika.

  • Potvrda Medijske kuce


Za dodatne informacije i pojašnjenja, kontaktirajte  brojeve telefona  038 211 995; 038 200 23 509.

Napomena : Prijave se podnose samo u Kancelariji za registraciju i potvrdivanje politickih partija i unutar odredenog roka.  Prijave putem e-maila nece se uzeti u obzir, osim  aplikacija izvan Republike Kosovo.