main-bg

Potvrđivanje Političkih Subjekata

OBAVEŠTENJE: ROK ZA PRIJAVLJIVANJE POTVRÐIVANJA

Obaveštavamo sve politicke subjekte koji žele da ucestvuju na Lokalnim Izborima u Republici Kosovo da je rok  za prijavljivanje za potvrdivanje  od 22 Juna  do 22. Avgusta  2017.

Zahtev za POTVRÐIVANJE se podnosi  u Kancelariju za Registraciju Potvrdivanje Politickih Partija u svako vreme tokom redovnih radnih casova (08:00 – 18:00). 


Kancelarija za Registraciju i Potvrdivanje Politickih Partija se nalazi u zgradi Centralne Izborne Komisije u Prištini, Ul. Migjeni b.b.

ZAHTEV ZA PRIJAVLJIVANJE ZA POTVÐIVANJE POLITICKIH SUBJEKATA I NJIHOVIH KANDIDATA

  • Svaka prijava za potvrdivanje politickog subjekta mora biti pracena sa svom dokumentacijom sa sledecim informacijama i popunjeni obrazac zahteva za potvrdivanje politickog subjekta koji je priložen kao potvrda (Prilog 1).

  • Politicki Subjekat koji su na  poslednjim izborima istog nivoa dobili najmanje jedno mesto, oslobadaju se od uplate za potvrdivanje i potpisa pristalica biraca.

  • Politicki subjekt koji je u poslednjim izborima iste vrste nije osvojio barem jedan (1) mesto treba da prikupi najmanje sto (100) potpisa podrške biraca registrovanih u odgovarajucoj opštini  i ne vise od  hiljadu (1000) potpisa podrške ako ima za cilj da konkuriše u deset (10) ili vise opština Republike Kosova. Takode treba da uplati tarifu za POTVRÐIVANJE u iznosu od dvesta (200) eura za opštinu u kojoj konkuriše i ne vise od dve hiljade ( 2.000) eura ako ima za cilj da konkuriše u deset (10)ili vise opština u Republici Kosova.

  • Politicku izjavu koja ne prelazi 150 reci, i na jeziku ili jezicima po svom izboru. Politica izjava je u skladu sa Kodeksom ponašanja i potpisana od strane predsednika ili ovlašcenog lica politickog subjekta.

  • Politicke partije treba da podnesu štampani i elektonski logo partije (ne primenjuje se za gradanske inicijative i nezavisne kandidate).

  • Obrazac za prijavljivanje koalicije potpisanu  od strane predsednika registrovanih  partija.

  • Spisak kandidata subjekta kao (Prilog 4), odštampan i potpisan od strane predsednika politickog subjekta ili kontakt osobe, kao i u elektronskoj formi. (Liste kandidata svakog politickog subjekta  moraju da imaju najmanje trideset 30% ) posto muškaraca i najmanje trideset (30%) posto žene, sa jednim kandidatom svakog pola ukljucen najmanje jednom u svakoj grupi od tri kandidata, racunajuci od prvog kandidata na listi).

  • Obrazac za potvrdivanje kandidata i Obrazac za objavljivanje finansija kandidata za svakog kandidata ukljuccn u svakoj listi kandidata, koji su priloženi kao (Prilog 5), odnosno Prilog (6).

OBRAZAC ZA POTVRÐIVANJE POLITICKIH SUBJEKATA I NJIHOVIH KANDIDATA:


Dodatne informacije mogu se dobiti kontaktirajuci na broj telefona: 038 / 211-995; 038 / 200-81-010 i e-mail: valmira.selmani@kkz-ks.org