main-bg

Sekretarijat CIK-a

Sekretarijat CIK-a je tehnicki organ osnovan od strane CIK-a zapružanje podrške CIK-u u izvršavanju odgovornosti i fukncionisanja CIK-a. Sekretarijat CIK-a sprovodi odluke CIK-a i priprema izveštaje, preporuke i odluke CIK-a, obezbeduje ostalu neophodnu administrativnu podršku za CIK. Nakon usvajanja od strane CIK-a, Sekretarijat CIK-a u ime CIK-a potpisuje sporazume sa trecom strankom u skladu sa procedurama sastavljenih od strane CIK-a. Sekretarijatom CIK-a upravlja glavni izvršni službenik i zamenik glavnog Izvršnog službenika.

Opštinske Izborne Komisije

Opštinske Izborne Komisije (OIK) su organ osnovan od strane CIK-a u tridesetosam (38) opština Republike Kosova radipružanja podrške u organizovanju izbora.OIS-i su odgovorni u administriranju izbora u okviru njihove odgovarajuce opštineuz ekskluzivni nadzor i uputstva CIK-a koji deluje preko Sekretarijata garantujuci pritom zakontitost, legitimnost i efikasnost izbornog procesa OIK se sastoji od sedam (7) clanova koji se imenuju u roku od petnaest dana od dana objavljivanja izbora.

Spisak imenovanja OIK-a 2013