main-bg

Za CIK

Centralna Izborna Komisija (CIK) je osnovana u skladu sa clanom 139 Ustava Kosova kao stalni i nezavisni organ za organizovanje i sprovodenje izbora na Kosovu.Uloga CIK-a je da reguliše izborni proces usvajanjem Izbornih Ptavila i nadzorom izbornog procesa u svim aspektima radi obezbedenja postizanja medunarodnih standarda.

CIK se sastoi od jedanaest (11) clanova: Predsenika i deset (10) ostalih clanova. Predsednika imenuje Predsednik Republike Kosova koji se bira iz redova sudija Vrhovnog Suda. Mandat Predsednika CIK-a je sedam (7) godina, pocevši od dana imenovanja od strane Predsednika Kosova. Funkcionalnost vršenja dužnosti clana CIK-a se odreduje zakonom i pravilnikom za vršenje mandata. Ostalih deset (10) clanova CIK-a su imenovani na osnovu rezultata imenovanja šest (6) najvecih parlamentarnih grupa Skupštine Kosova i cetiri (4) clanova koji predstavljaju manjinske zajednice na Kosovu.